古诗词 文言文 现代诗 外国诗 鉴赏集 作者 名句

七言诗放鹧鸪词赏析

2020-01-17

 放鹧鸪词,是一首七言诗,作者是唐代诗人柳宗元,这首诗托鸟言怀,表现诗人被流放的不幸遭遇和冲破牢笼、展翅高飞、经世济国的雄心,下面是此诗的原文以及翻译赏析,欢迎大家品读参考~!

 【原文】:

 放鹧鸪词

 作者:柳宗元

 楚越有鸟甘且腴,嘲嘲自名为鹧鸪。

 徇媒得食不复虑,机械潜发罹罝罦。

 羽毛摧折触笼籞,烟火煽赫惊庖厨。

 鼎前芍药调五味,膳夫攘腕左右视。

 齐王不忍觳觫牛,简子亦放邯郸鸠。

 二子得意犹念此,况我万里为孤囚。

 破笼展翅当远去,同类相呼莫相顾。

 放鹧鸪词注音:

 chǔ yuè yǒu niǎo gān qiě yú ,cháo cháo zì míng wéi zhè gū 。

 xùn méi dé shí bú fù lǜ ,jī xiè qián fā lí jū fú 。

 yǔ máo cuī shé chù lóng yù ,yān huǒ shān hè jīng páo chú 。

 dǐng qián sháo yào diào wǔ wèi ,shàn fū rǎng wàn zuǒ yòu shì 。

 qí wáng bú rěn hú sù niú ,jiǎn zǐ yì fàng hán dān jiū 。

 èr zǐ dé yì yóu niàn cǐ ,kuàng wǒ wàn lǐ wéi gū qiú 。

 pò lóng zhǎn chì dāng yuǎn qù ,tóng lèi xiàng hū mò xiàng gù 。

 放鹧鸪词翻译:

 南方有鸟甘又肥,嘲嘲鸣叫是鹧鸪。

 利用小鸟将它诱,猎人撒网将它捕。

 笼中乱窜羽毛落,大火烹饪惊庖厨。

 锅中加料调五味,厨师挽袖左右觑。

 齐王不忍牛发抖,简子也放邯郸鸠。

 二君尚且不忍心,况我被贬万里囚。

 冲破牢笼展翅去,同类诱叫不回头。

 放鹧鸪词字词解释:

 ①楚越:泛指南方。楚,周代诸侯国,战国时为七雄之一,在今湖北、湖南一带。越,周代诸侯国,在今浙江一带。腴:(yú)肥。嘲嘲(zhāo 招)鸟鸣声。

 ②徇媒:(xùn méi)利用活鸟做诱饵。用作诱捕他鸟的活鸟。罹:遭遇。罝罦(jūfú):捕鸟的网。

 ③籞(yù):竹子做的笼子。赫(hè 喝):火红色。

 ④膳(shàn)夫:掌管王家饮食的人,这里是指厨师。攘(rǎng):撩起、挽起。

 ⑤“齐王”句:语出《孟子·齐桓晋文之事》:“王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,……王曰:‘舍之!吾不忍其觳觫’”。觳觫(hú sù),因恐惧而发抖。“简子”句:语出《列子》,邯郸之民献鸠于简子,简子厚赏之,客问其故。简子曰:“正旦放生,示有恩也。”

 ⑥二子:也作“二君”,指齐王和简子。

 放鹧鸪词背景:

 本诗作于元和三年(公元808年)。

 放鹧鸪词赏析:

 柳宗元的诗歌中,以物自喻、托物言志者不少。如《南中荣橘柚》、《红蕉》、《跂乌词》、《笼鹰词》、《闻黄鹂》、《放鹧鸪词》等等。或托言禽鸟,或寄情花树,来自况身世遭遇,讽刺社会现实,表达雄心壮志。《放鹧鸪词》是较为典型的一首。苏东坡曾说柳宗元的诗歌“外枯而中膏,似淡而实美”(《东坡题跋》卷二),能做到“寄至味于淡泊”(《书黄子思诗集后》)。本诗正是这样的一首好诗。

 中唐诗人李益、李涉都曾以“鹧鸪”为题材写诗。“湘江斑竹枝,锦翅鹧鸪飞。处处相云合,郎从何处归。”(李益《鹧鸪词》)李涉诗云“湘江烟水深,沙岸隔枫林。何处鹧鸪飞,日斜斑竹阴。二女虚垂泪,三闾枉自沉。唯有鹧鸪啼,独伤行客心。”两首诗中都用了湘江、斑竹、鹧鸪等形象来烘托气氛,为表现主题服务。李益的诗表现的是一位愁情女子对远方情郎的思念;李涉的诗也只是由鹧鸪的啼叫触动自己羁旅的愁怀。可见“鹧鸪”多用来表达愁苦之情的。柳宗元的《放鹧鸪词》却是托鸟言怀,表现自己被流放僻远之州的不幸遭遇和冲破牢笼,展翅高飞、经世济国的雄心。

 鹧鸪,产于我国南部地区,形似雌雉,体大如鸠,其鸣为“钩輈格磔”,俗以为极是“行不得也哥哥”,故古人常借其声以抒写逐客流人之情。作者正是抓住了这一点来构思落墨,以鸟自喻而抒发感情的。

 全诗以鸟为线索,写了“有鸟、捕鸟、煮鸟、吃鸟、感鸟”。

 诗歌一开头就告诉我们南方有一种鸟叫鹧鸪,又大又肥。这大又肥的鸟,谁不想把它网住,煮了来美美的吃一顿?猎人利用一只鸟来逗它诱它,用捕鸟的网将它捉住了,任它怎样冲撞,除了撞断了几根羽毛外,还被拔了毛加了一些香料给煮了,吃了。这正好是诗人自我处境的写照。永贞革新,柳宗元本一心革新政治,举利除弊,没想到保守派得势,把他连同其他几个革新派贬到偏远的地方(“八司马”事件)。柳宗元迁谪永州后,也曾多方相求,向京兆尹许孟容、淮南节度使李吉甫写信,陈述苦衷,表示希望朝廷重用,甚至还给勾结宦官镇压永贞革新的严绶、永贞革新的政敌武元衡、迫害柳宗元岳父杨凭的主谋李夷简等人投诗献文,以求提携,可是“羽毛摧折触笼籞,烟火煽赫惊庖厨”,最后“鼎前芍药调五味”,成了别人的盘中餐,一切的努力都是徒劳。虽然他在《南中荣橘柚》中说“橘柚怀贞质,受命此炎方”,倒不如说是这一只被人网住,拔了毛,煮了吃的鹧鸪,仕途险恶,命运多劫。紧接诗人发表感慨。“齐王”以下几句是引用了两个典故并自己与对比,感叹自己身为迁谪万里孤囚,怎忍心吃这鹧鸪?真是同病相怜!齐王“以牛易羊”是不忍看到牛因恐惧而发抖的样子;简子正旦放鸠,示有恩也,此两人都在得意之时,尚且有此善心,何况“我”是他乡囚呢?(柳宗元曾作过《囚山赋》一文,将永州的山看作囚禁自己的牢墙)应当冲破牢笼,展翅高飞远去,不管那作诱饵的野雉怎么叫,千万不要回头。表达诗人不甘“窜身楚南极,山水穷险艰”(《构法华寺西亭》)的囚徒生活与“虽万受摈弃,不更乎其内”(《答周君巢饵药久寿书》)的经国济民的雄心大志。

 诗人以鸟自喻,托鸟言情。鸟被捕、被煮、被吃,这是残酷的现实,是诗人遭贬永州的形象反映。可作者的用意并不在此,而是在于诗人不愿做别人餐桌上的美味佳肴,当属展翅远去。只不过诗用平缓的语言来表达而已。就在诗歌平缓的语调背后,蕴涵着诗人一颗不平静的心,一颗愤慨的心,一颗匡世治国、经国济民的雄心与抱负,这是形成“外枯中膏,似淡而实美”的艺术风格的重要原因,真个是“初如食橄榄。

 柳宗元文学作品

 柳宗元一生留下600多篇诗文作品,文的成就大于诗。其骈文有近百篇,古文大致为六类。

 (一)论说:包括哲学、政论等文及以议论为主的杂文。笔锋犀利,论证精确。《天说》为哲学表作。(《封建论》、《断刑论》为长篇和中篇政论代表作。《晋文公问守原议》、《桐叶封弟辩》、《伊尹五就桀赞》等为短篇政论代表。)其哲学思想中具有朴素的唯物论成分。其政治思想主要表现为重“势”的进步社会历史观和儒家的民本思想。但也受佛教影响,尤是政治失意时,往往向佛教寻找精神上的解脱。

 (二)寓言:继承并发展了《庄子》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《列子》、《战国策》传统,多用来讽刺、抨击当时社会的丑恶现象。推陈出新,造意奇特,善用各种动物拟人化的艺术形象寄寓哲理或表达政见。(代表作有《三戒》(《临江之麋》、《黔之驴》、《永某氏之鼠》)、《传》、《罴说》等篇。)嬉笑怒骂,因物肖形,表现了高度的幽默讽刺艺术。

 (三)传记:继承了《史记》、《汉书》传统,又有所创新,(代表作有《段太尉逸事状》、《梓人传》、《河间传》、《捕蛇者说》等),有些作品在真人真事基础上有夸张虚构,似寓言又似小说(如《宋清传》、《种树郭橐驼传》)。

 (四)山水游记:最为脍炙人口,均写于被贬后,以永州之作更胜。(典范之作为《始得西山宴游记》、《钴潭记》、《钴潭西小丘记》、《至小丘西小石潭记》、《袁家渴记》、《石渠记》、《石涧记》、《小石城山记》)作品中既有借美好景物寄寓自己的遭遇和怨愤;也有作者幽静心境的描写,表现在极度苦闷中转而追求精神的寄托。至于直接刻画山水景色,则或峭拔峻洁,或清邃奇丽,以精巧的语言再现自然美。

 (五)诗词骚赋:独具特色(代表作《惩咎赋》、《闵生赋》、《梦归赋》、《囚山赋》等,均用《离骚》、《九章》体式。或直抒胸臆,或借古自伤,或寓言寄讽,幽思苦语,深得屈骚精髓。《天对》、《晋问》两巨篇,则为另一种类型,形式仿照《天问》、《七发》,造语奇特深奥。此外,柳集中也有不少有关佛教的碑、铭、记、序、诗歌等作品,对禅宗、天台宗、律宗等学说有所涉及。)柳诗现存140多首,均为贬谪后所作。前人把他与王维、孟浩然、韦应物并称王孟韦柳。其部分五古思想内容近于陶渊明诗,语言朴素自然,风格淡雅而意味深长。另外一些五古则受谢灵运影响,造语精妙,间杂玄理,连制题也学谢诗。但柳诗能于清丽中蕴藏幽怨,同中有异。柳诗还有以慷慨悲健见长的律诗。(如《登柳州城楼寄漳汀封连四州》为唐代七律名篇,《江雪》《渔翁》《溪居》在唐人绝句中也是不可多得之作)。

 (六)作品集:刘禹锡始编柳集《河东先生集》。宋代注本较多,韩醇《诂训柳先生文集》为现存柳集最早本子。明蒋之翘辑注有《柳河东集》。事迹见韩愈《柳子厚墓志铭》、新、旧《唐书》本传、文安礼《柳先生年谱》。

 柳宗元个人资料

 柳宗元(公元773年—公元819年),字子厚,汉族,河东(现在山西运城永济一带)人,唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家世称“柳河东” “河东先生”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”。柳宗元与韩愈并称为“韩柳 ”,与刘禹锡并称“刘柳”,与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”。

 柳宗元一生留诗文作品达600余篇,其文的成就大于诗。骈文有近百篇,散文论说性强,笔锋犀利,讽刺辛辣。游记写景状物,多所寄托,有《河东先生集》,代表作有《溪居》、《江雪》、《渔翁》

2

关于叶的诗

 1、《鹧鸪天》

 宋 作者: 无名氏

 紫陌朱轮去似流。丁香初结小银钩。

 凭阑试问秦楼路,瞥见纤纤十指柔。

 金约腕,玉搔头。尽教人看却佯羞。

 欲题红叶无流水,别是桃源一段愁。

 2、《蝶恋花》

 宋 作者: 晏几道

 庭院碧苔红叶遍,

 金菊开时,已近重阳宴。

 日日露荷凋绿扇,粉塘烟水澄职练。

 试倚凉风醒酒面,

 雁字来时,恰向层楼见。

 几点护霜云影转,谁家芦管吹秋怨。

 3、《临江仙》

 宋 作者: 晏几道

 淡水三年欢意,巍跻几夜离情。

 晓霜红叶舞归程。

 客情今古道,秋梦短长亭。

 渌酒尊前清泪,阳关叠里离声。

 少陵诗思旧才名。

 云鸿相约处,烟雾九重城。

 4、《蝶恋花》

 宋 作者: 晏几道

 庭院碧苔红叶遍。金菊开时,已近重阳宴。

 日日露荷凋绿扇。粉塘烟水澄如练。

 试倚凉风醒酒面。雁字来时,恰向层楼见。

 几点护霜云影转。谁家芦管吹秋怨。

 5、《天净沙 秋》

 元 作者: 白朴

 孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦。

 一点飞鸿影下,青山绿水,白草红叶黄花。

 6、《虞美人》

 宋 作者: 晏几道

 闲敲玉镫隋堤路,—笑开朱户。

 素云凝澹月婵娟,

 门外鸭头春水、木兰船。

 吹花拾蕊嬉游惯,天与相逢晚。

 一声长笛倚楼时,

 应恨不题红叶、寄相思。

 7、《虞美人》

 宋 作者: 无名氏

 萧萧风竹千蛟舞。云阁催诗雨。

 中秋时节变新凉。又是一番红叶、下三湘。

 君如膝上王文度。早晚乡关去。

 绣香佳处且留连。正好橙黄橘绿、未寒天。

 8、《满江红》

 宋 作者: 刘克庄

 糁径红裀,莫要放、儿童抛砾。

 知渠是、仙家变幻,佛家空色。

 青女无端工翦彩,紫姑有崇曾迷赤。

 但双双、戏蝶绕空枝,飞还息。

 鲸量减,驹阴急。芳事过,馀情惜。

 漫新腔窈渺,奏云和瑟。

 飘荡随他红叶水,萧条化作青芜国。

 忆桥边、池上共攀翻,空留迹。

 9、《菩萨蛮》

 宋 作者: 陈克

 绿阴寂寂樱桃下。盆池劣照蔷薇架。

 帘影假山前。映阶红叶翻。

 芭蕉笼碧砌。猧子中庭睡。

 香径没人来。拂墙花又开。

 10、《缘识》

 宋·宋太宗

 耳根清静本来修,万法从心不外求。

 海岳动摇山色异,玄珠尽在眼中收。

 持斋道士寻红叶,醉卧仙人未白头。

 麋鹿同群方可信,逢春但笑乐花秋。

 11、《沁园春》

 宋·李曾伯

 绮阁香销,玉砌梦残,凄凉旧台。

 对御沟红叶,一番木落,宫墙黄菊,几度花开。

 水溯岷源,山联吴会,目送征鸿安往哉。

 都休问,六朝人物,谁拙谁才。平生衮衮烟尘。

 记匹马当年荆蜀淮。叹雕零殆尽。

 词源已竭,消磨未去,酒量犹恢。()

 八跪蟹肥,四腮鲈美,客有可人招不来。

 油幢暇,凭栏一笑,相与传杯。

 12、《玉楼春》

 宋·毛滂

 西风吹冷沈香篆。门掩小晴红叶院。

 卧看黄菊送重阳,露重烟寒花未遍。

 衰翁病怯琉璃簟。日日愁侵霜鬓短。

 一杯菊叶小云团,满眼萧萧松竹晚。

 13、《水调歌头》

 宋·石孝友

 美人在何许,相望正悠悠。

 云窗雾阖,遥想宛在海中洲。

 空对残云冷雨,何限重山叠水,一梦到无由。

 遗怨写红叶,薄幸记青楼。

 金乌掷,玉蟾缺,物华休。

 凤梧眢井,一夜风露各惊秋。

 唯有远山无赖,淡扫一眉晴绿,特地向人愁。

 敛袂且归去,回首谩迟留。

 14、《人月圆 秋日湖上 北曲聊乐府前集今》

 元·张可久

 笙歌苏小楼前路,杨柳尚青青。

 画船来往,总相宜处,浓淡阴晴。

 杖藜闲暇,孤坟梅影,半岭松声。

 老猿留坐,白云洞口,红叶山亭。

鹧鸪天诗七首

 鹧鸪天(一)

 思念

 虽是春来雪未融,梅花依雪小园中。

 北风懒过心何许,画角相思曲未终。

 闲对影,盼重逢,泪珠滑落湿脂红。

 何时新月还君日,爱若鸳鸯俩俩浓?

 鹧鸪天(二)

 问君

 案上铺笺乱画图,小楼幽静一灯孤。

 菊花窗外凝霜露,玉女腮边缀泪珠。

 思往事,赋鹧鸪,年年只影对飘梧。

 缘何千里无音讯,不至人儿半卷书?

 鹧鸪天(三)

 柔情似水

 落叶飘飘渐觉秋,何人窗外倦回头?

 丛丛小菊篱前嫩,点点霜花叶上愁。

 痴望月,懒登楼,两行浊泪为谁流?

 雁行不携相思信,空负佳人楚楚柔!

 鹧鸪天(四)

 

 昨日沉沉梦小溪,潺潺流水使心怡。

 桃花岸上蝶相舞,翠柳林中爱共依。

 卿弄曲,我赋诗,盈盈笑意醉当时。

 忽闻窗外黄莺叫,梦境再寻可有期?

 鹧鸪天(五)

 向日葵

 总把花盘向太阳,幽幽曲径梦深藏。

 风来叶底怀情远,梦入云台回味长。

 舒雅韵,展柔黄,三更玉露湿新裳。

 今生有志何千里,多少心思待菊香?

 鹧鸪天(六)

 

 若有狄希酒一盅,三年梦境愿相同。

 清茶小曲吟长句,细雨新词逐晚风。

 人含笑,蕊羞红,盈盈羞意眼眉中。

 那弯素月随云隐。夜色浓时爱也浓。

 鹧鸪天(七)

 

 二月江南彩蝶飞,伊人摇桨望春归。

 清清湖水盈心事,淡淡花香寄翠眉。

 云朵朵,叹微微,可知此刻我思谁?

 一根红线无人系,枉叫今生梦一回!

离字开头的七言诗句精选

 1. 离离玉立已无多,颜色相於冷不阿。

 2. 离人南浦多春草,越鸟栖枝有早梅。

 3. 离幽便欲趁芳时,越分非能守一枝。

 4. 离披披破骨董,补一孔了又一孔。

 5. 离离漠漠总牢愁,仰面书空一幅秋。

 6. 离群四十一春风,纵有相逢似梦中。

 7. 离宫春晚雨霏霏,日晚君王带雨归。

 8. 离骚何苦怨鶗鴂,鶗鴂本因摇落鸣。

 9. 离男坎女甚清廉,金鼎分毫上火炎。

 10. 离怀何事共凄然,云路无因著祖鞭。

 11. 离怀如醉复如痴,脉脉无言不展眉。

 12. 离红百颗橘千头,何似南枝雪未收。

 13. 离索堪惊岁月忙,少城遗爱未曾忘。

 14. 离明赫赫正当中,万物咸欣长养风。

 15. 离根怪石起憎云,浅带春泥碧藓纹。

 16. 离骚课罢便投壶,长日身心得自娱。

 17. 离离秋色上梧枝,向晓烟云冷砚池。

 18. 离骚休唱逐臣愁,此曲思君可寄不。

 19. 离肠不耐食张梨,并裹橙金遣使齑。

 20. 离群野雁在中庭,驯养经年羽翼成。

 21. 离别孤山十八年,重来忍见讲堂泉。

 22. 离合纷纷怕远游,远游仍怕赋登楼。

 23. 离离赤枣墙东林,开窗下榻依墙阴。

 24. 离离疎蕊抱寒条,开晚浑疑雪未消。

 25. 离家一月断家书,家在闽山深处居。

 26. 离堆山外更西去,应入白云餐蕨薇。

 27. 离歌岂忍樽前听,别恨无由醉里消。

 28. 离离禾黍已难言,空觅枫林与菜园。

 29. 离觞别泪为君倾,行李匆匆欲问程。

 30. 离骚读罢怨声声,曾向江边问屈平。

 31. 离宫脂粉尚渟香,人去僧来岁月长。

 32. 离明自昔照乾坤,太极如今道更尊。

 33. 离离双鬓似秋蓬,惯逐沙鸥与断鸿。

 34. 离离野树绿生烟,灼灼山花烂欲然。

 35. 离玄帐之五载兮,致桂酒而为羞。

 36. 离亭落日照秋杯,愁共寒花各暂开。

 37. 离宫复道接蓬莱,云绕千峰五色开。

 38. 离亭征骑晓騑騑,正值关河朔雁飞。

 39. 离亭高倡久难酬,明月心期恋旧游。

 40. 离亭当日唱离歌,只为柔条傍渭河。

 41. 离宫别馆树森森,秋色荒寒上苑深。

 42. 离家数日行山路,春在花枝亦不多。

 43. 离乡已远断乡愁,风物无边饫浪游。

 44. 离筵别棹暮江滨,红树青山映白絺。

 45. 离离江草与江花,往事洲边叹复嗟。

 46. 离愁别恨满沧洲,区马匆匆去莫留。

 47. 离离秋实压枝柔,带露含烟烂不收。

 48. 离歌已尽沙头玉,夕照初翻浪底金。

 49. 离骚读罢意沈沈,痛饮狂歌作楚吟。

 50. 离坎若还无戊己,虽舍四象不成丹。

 51. 离骚仅得比痛饮,旨酒何曾废善言。

 52. 离披衰柳已无蝉,黄叶闭门风雨天。

 53. 离离云树泛朝舣,十月江南未变衰。

 54. 离标无过张户部,督赋文移多似雨。

 55. 离骚皎皎在湖湘,冀北茫茫失乘黄。

 56. 离居想见泊无娱,肯惮尻为上下舆。

 57. 离立何妨出屋高,风微亦得听萧骚。

 58. 离骚读罢意沉沉,痛饮狂歌作楚吟。

 59. 离家才是两三程,便觉片衣缀软尘。

 60. 离筵易醉夜将分,赵舞灯前犹向君。

关于描写花的七言诗

 从张仲谋乞腊梅 ——黄庭坚

 闻君寺后野梅发,香蜜染成宫样黄。

 不拟折来遮老眼,欲知春色到池塘。

 迎春花

 暮春四月柳发时,花浓幽香掩映姿。

 蝶不采蜜莺啼说,信步独赏话语丝。

 樱花

 不守丛林伫此身,腻敛荏苒也芳纷。

 忽然一夜清风劲,疏散依稀万里春。

 墨梅 ——朱熹

 梦里清江醉墨香,蕊寒枝瘦凛冰霜。

 如今白黑浑休问,且作人间时世妆。

 题杨补之画 ——楼钥

 梅花屡见笔如神,松竹宁知更逼真。

 百卉千花皆面友,岁寒只见此三人。

 雪梅——卢梅坡

 有梅无雪不精神,有雪无梅俗了人。

 日暮诗成天又雪,与梅并作十分香。

 雪梅 ——卢梅坡

 梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章。

 梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

 茶花

 温室春色胜芝兰,嫣然一笑秀靥甜。

 便以斗室乾坤巨,悠然散淡卧其间。

 缕霞春色映疏无,枝茂点白无需扶。

 不装招展素颜面,淡淡幽香画一幅。

 梅花绝句

 雪虐风号愈凛然, 花中气节最高坚。

 过时自会飘零去, 耻向东君更乞怜。

以鹧鸪天为题目的诗词十四首

 一

 麦野无声霜气浓。枯杨如剑向寒空。去春欢意浮深盏,此刻孤情逐远鸿。

 人不见,梦何逢。桃花映日伏波红。佳时偏似昙香速,更置痴心虚幻中。

 二

 记得菱花倚绣窗。漫天飞雪画梅妆。短枝挂素新诗洁,小径吹红满院香。

 缘有断,梦空长。痴情难阻夜生凉。枕前犹幻双栖蝶,宿酒醒时一地霜。

 三

 独伫乡街寒意围。风难入户却侵衣。几声犬吠聊无绪,万点星眸皆有思。

 时自促,梦多违。寂寥何事更相欺。枉寻玉影同游处,犹负西窗醉赏梅。

 四

 冷有煤炉卧有书。菜能兼味酒能呼。忆中倩影何难画,窗下斜枝犹自扶。

 心欲老,梦新疏。高城飞雪念梅朱。清香谁为深杯醉,夜起寒灯数照无。

 五

 素月清辉覆陋斋。寂园竹影印霜阶。风生幽径增寒意,自弄清吟厌小才。

 音更杳,梦空来。桃花水岸念裙衩。堪怜腊事催人老,肯遇梅香释客怀。

 六

 日日围炉掩荜门。伊人玉影盏中亲。窗梅幽寂高城梦,诗绪凄清冰月魂。

 停秃笔,罢回文。任由落叶弄纷纭。一醒一醉红尘老,且向仙乡觅好春。

 七

 冰冻村河风过寒。潜鱼无语鸟飞迁。枯荷默立思鸿影,断柳难垂失钓竿。

 青草密,碧波妍。一篙云水幻桃源。而今何有春时景,犹恐春回客自怜。

 八

 雪压高城音信遥。风生窗外动寒嚣。深知梦路犹凄冷,数看梅枝自寂寥。

 怜玉影,醉清醪。慢将旧事演长宵。反忧夜尽春香逝,更对孤情谁与消。

 九

 坐听西风荒径歌。土炉不暖手频搓。慰心诗绪因寒失,壮岁霜毛未老多。

 时任速,醉如何。江村虽小有渔蓑。伊人梦共兰舟渡,岂患生涯逐逝波。

 十

 老树寒枝整夜哗。短檐巢落鸟无家。窗梅素月当时影,腊酒红颜满壁霞。

 香已逝,梦犹华。土炉不暖饭难加。颓园已逝伊人迹,谁与河津渡玉槎。

 十一

 风雪江村鸟不行。炉前酒事喜堪营。久封云梦浮深盏,羞对窗梅说旧盟。

 时易逝,约无凭。融融春意滞高城。心忧换得扶头醉,最厌人呼天放晴。

 十二

 烦事焉能载月舟。离情不再眼前浮。孤窗未有尘来扰,深夜惟余醉可谋。

 缘有待,欲无求。岂劳青鸟替人愁。偏能旧梦沉心海,又挽相思垂钓钩。

 十三

 小至初晴又转阴。冷围陋屋寂来寻。高城覆雪犹孤梦,烈酒浇愁慢自斟。

 窗蔽月,鸟归林。醉时谁与解长吟。梅情更待烧寒腊,以慰相思夜夜心。

 十四

 小径梅枝默自探。清香更在梦中潜。久违醉咏何能有,长锁春心已不堪。

 思燕语,念桃帆。青篙几度下江南。孤情却抱篱前雪,暖韵如吟空数拈。

最新
热门